User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Специалисты, магистры, бакалавры, младшие специалисты. Таких "званий" удостаиваются выпускники наших вузов. Так кто есть кто, и в вузах какой аккредитации надо учиться, чтобы получить соответствующий уровень квалификации? Чтобы разобраться в этом

 приведем некоторые статьи из ЗАКОНА УКРАИНЫ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 


Для лучшего восприятия написанного ниже приводим вам схему структуры высшего образования.1, 2, 3, 4, уровень аккредитации  Также приведем выдержки, касающиеся оплаты за обучение  и языка обучения в высших учебных заведениях.


Розділ I
...Стаття 4. Право громадян на вищу освіту                                     

1. Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.

2. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. ...

 Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах

Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України та закону України про мови.
Розділ II                                                                                       
СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ.
ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Стаття 6. Структура вищої освіти


1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
1) освітні рівні:


неповна вища освіта;

базова вища освіта;

повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:


молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст, магістр.


2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Стаття 7. Освітні рівні вищої освіти

1. Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

2. Базова вища освіта
- освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

3. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

4. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації. (Частину першу статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

Стаття 9. Документи про вищу освіту

1. Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

диплом молодшого спеціаліста;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра.


Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Вищий навчальний заклад, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти мають право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності). (Абзац сьомий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

... Особи, відраховані із вищого навчального закладу до завершення навчання за освітньо-професійними програмами, отримують академічні довідки встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки зразка.


Стаття 10. Післядипломна освіта

1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:

перепідготовку - отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;

розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;

стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності.

Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.

Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту.

Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, в тому числі на підставі укладених договорів.

<Стаття 64. Фінансування вищих навчальних закладів                      

6. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Типовий договір затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та інформаційних збірниках спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах, щорічно.

Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.Розділ V
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ                             

Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів

Встановлюються такі рівні
акредитації вищих навчальних закладів:

вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра;

вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів

Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:

1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети;

2) академія - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

3) інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

4) консерваторія (музична академія) - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої  освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Comments   

#149 CoreyAnoms 2018-07-19 22:40
where can i buy viagra getting viagra online viabiovit.com
how to order viagra online http://viabiovit.com/
rx sildenafil http://viabiovit.com/#discount-viagra
effective time for viagraherbal viagra walgreenslegal buy viagra online usapharmacy express viagra cialis levitra vpxlfree sample viagra womanviagra cialis levitra togetherhow to order viagracrestor viagra interactionsdai ly mail robber hair salon viagrabest website for viagrahigh on viagratesco.ie viagrawhat does viagra cost at walgreensviagra craigslist torontoviagra kad?nlarda etkili midirviagra y cocaina efectosviagra aus dem ausland strafbar
Quote
#148 CoreyAnoms 2018-07-19 18:52
viagra on line buy cheap viagra online uk viabiovit.com
do you need a prescription to buy viagra http://viabiovit.com/
buying viagra uk http://viabiovit.com/#viagra-generic
high point university viagraviagra kopen netpharmsample cialis lavitra viagracomprar viagra em goianiawhat to eat before taking viagradextroamp hetamine viagradepoiment os de pessoas que usam viagraczy viagra jest dostepna bez receptyviagra cost in dubaireal viagra without a perscriptionou on peut acheter viagra
Quote
#147 CoreyAnoms 2018-07-19 18:11
viagra canada viagra pharmacy prices viagraky.com
buy real viagra online cheap http://viagraky.com/
buy sildenafil online cheap http://viagraky.com/#tadalafil-5mg
senator nina turner viagrabuy viagra onlinesviagra direct actionhow fast does viagra worksviagra chile recetaviagra patent canadael viagra lo puede tomar las mujeresviagra which dose to takesono iperteso posso usare il viagrafed oysters viagracomo comprar viagra en internetquanto tempo faz o efeito do viagrael tri viagra lyricscombinati e cialis viagraco nen dung thuoc viagrageneric viagra uk
Quote
#146 CoreyAnoms 2018-07-19 06:01
buy viagra buy viagra usa viagraiy.com
can you purchase viagra online http://viagraiy.com/
viagra buy uk http://viagraiy.com/#viagra-uk
viagra bestellen auf nachnahmepremat ure babies given viagratomei viagra e nada aconteceui dont need viagra but want to try itmechanism of action for viagracomo usar o medicamento viagraviagra afbeeldingse necesita receta para comprar viagra en argentinaviagra buy online australiaviagra and xanax for performance anxietydr oz viagra for the brain
Quote
#145 CoreyAnoms 2018-07-18 23:54
viagra prices buy viagra brand viagraiy.com
buy cheap generic viagra http://viagraiy.com/
sildenafil or viagra http://viagraiy.com/#viagra-5-mg
tomo captopril posso tomar viagraactive ingredient in viagraviagra tablet strengthscan i buy viagra over the counter at bootsviagra miamihow long does viagra take to work after eatingviagra powerpoint presentationvia gra generico pagamento in contrassegnocan you take two 100mg viagracontra indicacoes de viagraheart bypass surgery and viagraviagra y esclerosiscomo fazer um viagra naturalviagra tablets indian price
Quote
#144 CoreyAnoms 2018-07-18 22:51
generic viagra online buy cheap viagra pills online viagraiy.com
cheap viagra http://viagraiy.com/
buy viagra pills online http://viagraiy.com/#viagra-5mg
co nen su dung thuoc viagrais it ok to take viagra before surgeryviagra online pagamento contrassegnovia gra bestellen dhlviagra fur die frau bestellen schweizremedio casero como el viagrawhat in a viagra shotviagra kob danmarkis viagra dangerous to useel viagra afecta a los diabeticosviagr a dla pan forum
Quote
#143 CoreyAnoms 2018-07-18 06:40
viagra tablets buy generic viagra cheap viabiovit.com
buy viagra soft online http://viabiovit.com/
viagra generic online pharmacy http://viabiovit.com/#viagra-5mg
viagra spray bootsin welchen europaischen landern ist viagra rezeptfreidonde comprar viagra en mexicohow long does it take for viagra to set inbuy viagra in berlinkanye west stay up viagra lyricszlatibors ka viagratrail mix viagracan a 27 year old take viagrafirst three times i used viagrawieviel kostet viagra in der apothekerobust viagradonde comprar viagra en jaliscoefficaci te viagra 100viagra photocan a 23 year old use viagraviagra pulmonary hypertension and dogsviagra 50 mg filmtabletten preisvergleich
Quote
#142 CoreyAnoms 2018-07-18 01:40
where can i buy viagra buy viagra uk no prescription viagraky.com
buy viagra plus http://viagraky.com/
viagra no pres http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg
hilft viagra bei vorzeitigen samenergusscomo se toma una pastilla viagraviagra tablet in hindithu?c viagra 5mgdimana beli viagra aslicancun pharmacy viagraviagra and side effectsthuoc viagra reviagra chino argentinabestal la viagra fakturaviagra at cvs pharmacyhow often should you take viagraviagra bei gesunden menschen
Quote
#141 CoreyAnoms 2018-07-18 00:43
viagra tablets buy sildenafil citrate online viagraiy.com
buy viagra prescription http://viagraiy.com/
low price viagra http://viagraiy.com/#viagra-5mg
viagra que dura 3 diasviagra price johannesburgqua lity generic viagraviagra online american expresstosh viagra gaykamagra viagra nebenwirkungenf ree viagra samples before buying ukviagra faut il une ordonnancehow can i get some viagraviagra for celluliteviagra and the porn industrygeneric viagra super fluox forceis viagra good for asthmaviagra is covered by insurance but not birth controlviagra radio adsotra pastilla igual viagraactual shelf life of viagrawholesale viagrahow to find viagra on the street
Quote
#140 CoreyAnoms 2018-07-17 10:40
viagra generic canadian pharmacy viagraky.com
viagra rx online http://viagraky.com/
buy viagra without consultation http://viagraky.com/#buy-generic-viagra
viagra cheap pricejokes birth viagraviagra and muse togethercuanto vale una pasta de viagraosama bin laden had viagravendo viagra barcelonabuy overseas viagradurex with viagraviagra lip glossprice of viagra and cialisviagra jako dopalaczviagra when you are youngviagra and blindness 2014kamatra vs generic viagra
Quote

Add comment


Security code
Refresh